תנאי שימוש:

ברוכים הבאים לאתר המעבדות השירות עבורך.
השימוש באתר ובכל מידע המופק ממנו כפוף לתנאי שימוש אלו:
(התנאים מנוסחים בלשון זכר אך הם מתייחסים בהתאם גם לנשים)

"בעלי האתר" בתנאי שירות אלו הינם יוצרי האתר ומתחזקיו, כל מידע נוסף ואישי ימסר באם יראה לנכון על ידיהם דרך פניה בדואל הבא- sfu@service4u.co.il

המידע המתפרסם באזורי הפרסומת הוא באחריות המפרסם בלבד.

כל עסקה שתיעשה בעקבות מודעה או מידע המתפרסמים באתר יסוכמו ישירות בינך לבין המפרסם הנוגע בדבר. בעלי האתר אינם צד לכל עסקה כזו,
ולא ישאו באחריות לשירותים וטובין שיוצעו במודעות המתפרסמות באתר או ירכשו באמצעותן.

כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר - לרבות בעיצוב האתר ובכל תוכנה, יישום, קוד מחשב, קובץ גרפי,
טקסט וכל חומר אחר הכלולים בו אשר לא צויין בקוד המקור (סקריפט) אחרת- הינן של בעלי האתר בלבד. אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי,
לתרגם או למסור לצד שלישי כל חלק מן הנ"ל בלא קבלת הסכמתה המפורשת של בעלי האתר בכתב ומראש.
שם המתחם (Domain Name) של האתר וסימני המסחר (בין אם נרשמו ובין אם לאו) הינם קניינם של בעלי האתר בלבד - או, במידה שפורסמו מטעמם של מפרסמים,
קניינם של מפרסמים אלה בלבד. גם בהם אין לעשות שימוש בלא הסכמת בעלי האתר בכתב ומראש.

אין לעשות כל שימוש מסחרי בנתונם ובפרטים האחרים המתפרסמים באתר. אין להשתמש בנתונים כלשהם המתפרסמים באתר לצורך הצגתם באתר האינטרנט או בשירות אחר כלשהו,
בלא קבלת הסכמה של בעלי האתר בכתב ומראש, ובכפוף לתנאי אותה הסכמה (אם תינתן). בכלל זה נאסר לאסוף נתונים מהאתר באמצעות תוכנות מסוג (Crawlers, Robots וכד') או להפיץ נתונים כאלה ברבים באופן מסחרי או במסגרת מסחרית.

אין להציג את האתר בתוך מסגרת (Frame), גלויה או סמויה, ואין לקשר לעמודים המצוינים בתוכו ("קישור עמוק"), אלא לעמוד הבית בלבד.

כל החלטה שתקבל ביחס למידע שהתפרסם באתר זה הינה באחריותך המלאה בלבד.

בעלי האתר לא ישאו באחריות כלשהי לכל תוצאה שתנבע ממידע שפורסם באתר זה על-ידי צדדים שלישיים.

הנך מתחייב לשפות את בעלי האתר, עובדיו,או מי מטעמם בגין כל נזק, הפסד, אבדן-רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם - ובכלל זה שכ"ט עו"ד והוצאות משפט -
עקב הפרת תנאי שימוש אלה. בנוסף, תשפה את בעלי האתר, עובדיו, או מי מטעמם בגין כל טענה, תביעה ו/או דרישה שתועלה נגדם על-ידי צד שלישי כלשהו כתוצאה מפרטים,
או מידע שנמסר לפרסום באתר, על איזה מהשירותים הכלולים בו.

כל המידע הנמסר באתר בין אם בדפיו המפורסמים ובין אם בהתכתבות ע"י הדואר האלקטרוני הינם בגדר המלצה בלבד ואין צוות האתר ובעליו אחראים לכל נזק שייגרם כתוצאה מכך.

האתר מהווה כצד מקשר בלבד בין נותני השירותים המוצגים בו בין אם בפרסומות (באנרים) או בין אם במידע בדפיו השונים.
האחריות על טיב השירות מוטלת אך ורק על ידי נותן השירות הישיר ללקוח, זאת למרות העובדה שנותני השירות המוצגים באתר נבדקים לפני פרסום שמם כדי לתת את ההמלצות הטובות ביותר.

בעלי האתר רשאים לשנות מעת לעת את תנאי השימוש באתר. בכל עת תוכל לעיין בתנאי השימוש העדכניים באמצעות לחיצה על הקישור המתאים המופיע בעמוד הכניסה לאתר.

העבירו בעלי האתר את זכויותיהם על האתר, או כל חלק מהן, לצד שלישי, יהיו רשאים בעלי האתר להמחות את זכויותיהם לפי תנאי שימוש אלה.

על הסכם זה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל.

כל מחלוקת שתתגלה בין הצדדים לרבות מחלוקת בקשר עם השימוש באתר ו/או בקשר עם תנאי שימוש אלה לרבות בקשר עם השירותים המסופקים באתר ו/או בקשר לתנאי
שימוש אלה תובא בפני בורר אשר יהיה עו"ד הבקיא בתחום הסחר האלקטרוני והאינטרנט וזהותו תיקבע על ידי יו"ר לשכת עורכי הדין בישראל לבקשת מי מהצדדים.

הבורר יהיה רשאי לתת סעדים זמניים וצווי ביניים. מקום קיום הבוררות יהיה בעיר תל-אביב. הבורר לא יהיה כבול לסדרי הדין האזרחיים אך יהיה כבול לדיני הראיות ולדין המהותי.
הבורר יהיה חייב בנימוק החלטתו.

על אף האמור לעיל,היה ומי מהצדדים להסכם זה יתבע על ידי צד שלישי, בכל הליך משפטי שהוא, יהיה הנתבע רשאי על אף האמור,
לצרף את הצד השני להסכם זה כצד לאותו הליך שיפוטי ובמקרה זה לא תהיה תחולה להסכם בוררות זה.

בית המשפט המוסמך בהתאם להוראות חוק הבוררות, תשכ"ח -1968 יהיה בתי המשפט שמושבו בעיר תל-אביב.

סעיף זה מהווה הסכם בוררות בין הצדדים לכל דבר ועניין.

בכפוף ומבלי לגרוע מהאמור, בכל עניין שאינו בגדר סמכות הבורר, או בכל עניין שבו לא תהיה תחולה להסכם בוררות זה, מכל סיבה שהיא,
תהיה סמכות השיפוט הבלעדית נתונה לבית המשפט המוסמך במחוז תל-אביב והמרכז בישראל.

צוות האתר שומר לעצמו את הזכות לשנות את הסכם זה מעת לעת ללא הודעה. במקרה זה, ההסכם החדש יהיה בתוקף גם אם בעת הרישום הופיע הסכם שונה.
אחריות הגולש לוודא את תנאי השימוש העדכניים.
בברכה,
צוות השירות עבורך.